เกษตรกรรม » เกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน

เกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน

24 มกราคม 2024
286   0

เกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน

เกษตรอัจฉริยะ

เกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) คือ การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิตทางการเกษตร ตั้งแต่การเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว ไปจนถึงการแปรรูปและการตลาด เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มมูลค่าของผลผลิต

การนำเทคโนโลยีมาใช้ในเกษตรอัจฉริยะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ

  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เช่น การใช้ซอฟต์แวร์ในการจัดการข้อมูล การใช้โดรนในการตรวจสอบแปลงเกษตร การใช้เซ็นเซอร์ในการวัดสภาพอากาศและสภาพแวดล้อม
  • เทคโนโลยีชีวภาพ เช่น การใช้เมล็ดพันธุ์พันธุ์ดี การใช้ปุ๋ยชีวภาพ การใช้สารกำจัดศัตรูพืชชีวภาพ
ประโยชน์ของเกษตรอัจฉริยะ ได้แก่

  • เพิ่มผลผลิต การใช้เทคโนโลยีสามารถช่วยให้เกษตรกรสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมและปัจจัยการผลิตได้อย่างแม่นยำ ส่งผลให้พืชเจริญเติบโตได้ดีและผลผลิตเพิ่มขึ้น
  • ลดต้นทุน การใช้เทคโนโลยีสามารถช่วยลดการใช้ทรัพยากร เช่น น้ำ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และแรงงาน ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง
  • เพิ่มมูลค่าของผลผลิต การใช้เทคโนโลยีสามารถช่วยเพิ่มคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิต ทำให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงขึ้น

ตัวอย่างการนำเทคโนโลยีมาใช้ในเกษตรอัจฉริยะในประเทศไทย เช่น

  • การใช้โดรนในการตรวจสอบแปลงเกษตร โดรนสามารถบินสำรวจแปลงเกษตรได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ช่วยเกษตรกรในการติดตามสภาพแปลงเกษตร ตรวจจับปัญหาต่างๆ เช่น โรคและแมลงระบาด วัชพืช และความผิดปกติของพืช
  • การใช้เซ็นเซอร์ในการวัดสภาพอากาศและสภาพแวดล้อม เซ็นเซอร์สามารถวัดข้อมูลต่างๆ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณน้ำฝน ความเร็วลม และความเข้มแสง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาใช้ในการวางแผนการผลิตได้อย่างเหมาะสม
  • การใช้เมล็ดพันธุ์พันธุ์ดี เมล็ดพันธุ์พันธุ์ดีมีศักยภาพในการเจริญเติบโตและผลผลิตที่สูงกว่าเมล็ดพันธุ์ทั่วไป ทำให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตได้โดยไม่ต้องใช้ปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้น
  • การใช้ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยชีวภาพเป็นปุ๋ยที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ เช่น มูลสัตว์ น้ำหมัก เศษพืชผัก ปุ๋ยชีวภาพสามารถช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  • การใช้สารกำจัดศัตรูพืชชีวภาพ สารกำจัดศัตรูพืชชีวภาพเป็นสารกำจัดศัตรูพืชที่ผลิตจากธรรมชาติ เช่น เชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส สารกำจัดศัตรูพืชชีวภาพสามารถช่วยกำจัดศัตรูพืชได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เกษตรอัจฉริยะเป็นแนวทางการพัฒนาการเกษตรที่มีความสำคัญต่อประเทศไทย เนื่องจากจะช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มมูลค่าของผลผลิต ซึ่งจะส่งผลดีต่อเกษตรกร ผู้บริโภค และประเทศชาติโดยรวม

อย่างไรก็ตาม การนำเทคโนโลยีมาใช้ในเกษตรอัจฉริยะยังมีข้อจำกัดบางประการ เช่น ต้นทุนในการลงทุนสูง เกษตรกรบางรายอาจขาดความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยี ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรในการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี เพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้ในเกษตรอัจฉริยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา : www.sarakaset.com


บทความอื่นที่น่าสนใจ