คลิปวีดีโอเกษตร » (คลิป) อดุลย์ ผู้เปลี่ยนผืนนาเป็นป่าสีเขียว : มหาอำนาจบ้านนา (13 มิ.ย. 64)

(คลิป) อดุลย์ ผู้เปลี่ยนผืนนาเป็นป่าสีเขียว : มหาอำนาจบ้านนา (13 มิ.ย. 64)

1 สิงหาคม 2023
450   0

อดุลย์ ผู้เปลี่ยนผืนนาเป็นป่าสีเขียว : มหาอำนาจบ้านนา (13 มิ.ย. 64)


“อดุลย์” อดีตผู้ที่รักในสายงานวิศวกรเป็นอย่างมาก แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างจึงทำให้ต้องลาออกจากงาน แล้วกลับมาทำเกษตรช่วยที่บ้าน ตอนแรกที่กลับมามีแต่คำดูถูกจากคนรอบข้าง แต่อดุลย์เก็บเอาคำเหล่านั้นมาเป็นแรงผลักดัน จนทุกวันนี้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก และยังเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ให้ทั้งคนไทยและต่างชาติเข้ามาเรียนรู้อีกด้วย

ติดตามชมรายการมหาอำนาจบ้านนา วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 16.05 – 16.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมย้อนหลังทาง http://www.thaipbs.or.th/LordsOfFarm
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยนับตั้งแต่ พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา และถูกพูดถึงอย่างชัดเจนในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขวิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชีย พ.ศ. 2540

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งบนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท มุ่งเน้นความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ที่สำคัญจะต้องมี “สติ ปัญญา และความเพียร” ซึ่งจะนำมาสู่ “ความสุข” ในการดำรงชีวิตอย่างแท้จริง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ดังนี้

3 ห่วง คือ

  • ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีไม่มากหรือน้อยจนเกินไป
  • ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจหรือการกระทำบนพื้นฐานของเหตุผล
  • การมีภูมิคุ้มกัน หมายถึง ความสามารถในการต้านทานและจัดการกับปัญหาและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

2 เงื่อนไข คือ

  • เงื่อนไขความรู้ หมายถึง การนำความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อการตัดสินใจและดำเนินการต่างๆ
  • เงื่อนไขคุณธรรม หมายถึง การมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกที่ดีในการดำรงชีวิต

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถใช้ได้ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการพัฒนาที่คำนึงถึงหลักธรรมของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกัน และเงื่อนไขความรู้และคุณธรรม เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการพัฒนาที่สามารถสร้างความสุขให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง

แหล่งที่มา


บทความอื่นที่น่าสนใจ