คลิปวีดีโอเกษตร » เกษตรผสมสาน ในพื้นที่ 12 ไร่ จากพื้นที่ว่างเปล่ากลายเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์

เกษตรผสมสาน ในพื้นที่ 12 ไร่ จากพื้นที่ว่างเปล่ากลายเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์

13 มกราคม 2024
279   0

เกษตรผสมสาน ในพื้นที่ 12 ไร่ จากพื้นที่ว่างเปล่ากลายเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์

 เกษตรผสมสาน


หนุ่มปริญญาโท วัย 42 ปี ทำเกษตรผสมผสาน ในพื้นที่ 12 ไร่

 • ขอบคุณ คุณอุดมศักดิ์ ทองดี (คุณเอก) สอบถามเพิ่มเติม : 087-9109783
 • สถานที่ถ่ายทำ : บ้านเหล่าติ้ว ตำบลบ่อพันขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

***ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/Tassapong​​​​​​ เพจ : ทัส ไทยบ้าน
เกษตรผสมผสาน คือ ระบบการเกษตรที่ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน โดยอาศัยหลักการอยู่ร่วมกันระหว่างพืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและโรคระบาด เพิ่มผลผลิตและรายได้ รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

หลักการสำคัญของเกษตรผสมผสาน ได้แก่

 • การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น น้ำ ดิน แสงแดด อากาศ
 • การลดการใช้สารเคมีและพลังงาน
 • การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสัตว์
 • การเสริมสร้างอาชีพเสริมและรายได้ให้เกษตรกร

รูปแบบของเกษตรผสมผสานสามารถแบ่งได้เป็นหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ สภาพภูมิอากาศ และความต้องการของเกษตรกร เช่น

 • เกษตรผสมผสานเชิงเดี่ยว คือ การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในลักษณะเดียวกันในพื้นที่เดียวกัน เช่น การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ควบคู่กับเลี้ยงไก่
 • เกษตรผสมผสานเชิงซ้อน คือ การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน เช่น การปลูกผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น และเลี้ยงปลา
 • เกษตรผสมผสานแบบพอเพียง คือ การทำเกษตรผสมผสานที่เน้นการพึ่งพาตนเองและลดการพึ่งพาภายนอก

ประโยชน์ของเกษตรผสมผสาน ได้แก่

 • เพิ่มผลผลิตและรายได้ให้เกษตรกร
 • ลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและโรคระบาด
 • รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
 • เพิ่มความมั่นคงทางอาหาร
 • เพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ

เกษตรผสมผสานเป็นระบบการเกษตรที่มีประโยชน์และยั่งยืน เกษตรกรสามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และความต้องการของตนเอง เพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงให้กับครอบครัว


บทความอื่นที่น่าสนใจ