ท่องเที่ยว » เที่ยว!! สะพานเทพสุสดา จังหวัดกาฬสินธุ์ ขับรถชมวิวยามเย็น

เที่ยว!! สะพานเทพสุสดา จังหวัดกาฬสินธุ์ ขับรถชมวิวยามเย็น

28 เมษายน 2023
650   0

เที่ยว!! สะพานเทพสุสดา จังหวัดกาฬสินธุ์ ขับรถชมวิวยามเย็น

สะพานเทพสุสดา
สะพานเทพสุดา (สะพานสิรินธร) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อสะพานแห่งนี้ให้เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 เป็นสะพานที่ก่อสร้างข้ามเขื่อนลำปาว ขนาด 2 ช่องจราจร ความยาว 2,040 เมตร เริ่มก่อสร้างเมื่อ ปี 2549 งบประมาณ 498 ล้านบาท ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปีครึ่ง เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างแหลมโนนวิเศษ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ กับ ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

สะพานสิรินธร

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการหลัก ๆ คือ สามารถลดระยะทางในการคมนาคมขนส่งผลผลิตทางการเกษตรทางฝั่งตะวันตก อำเภอหนองกุงศรี อำเภอท่าคันโท ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ฝั่งตะวันออก อำเภอสหัสขันธ์ อำเภอเมือง อำเภอสมเด็จ อำเภอกุฉินารายณ์ ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวให้บริเวณอ่างเก็บน้ำลำปาวเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ และจัดกิจกรรมเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ พิพิธภัณฑ์สิรินธร อุทยานไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว และยังเป็นทางเลือกเพื่อเดินทางเข้าสู่ถนนสาย East West Corridor ได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนั้น ยังเป็นการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ สังคม พร้อมทั้ง พัฒนาเมืองอันเป็นผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงดีขึ้น และที่สำคัญสะพานแห่งนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วย

สะพานเทพสุสดา

สะพานเทพสุสดา

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • ที่ตั้งเลขที่ 200 หมู่ที่ 11 ตำบล โนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
  • วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่ เปิดบริการทุกวัน
  • ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (เดือนเมษายนในห้วงเทศกาล สงกรานต์)
  • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ไม่มี)

ขอบคุณภาพอันงดงาม โดย อ.สายัณห์ Sayan Kongsommat
บทความที่เกี่ยวข้อง