เกษตรกรรม » ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง มือใหม่ควรทำความเข้าใจ ก่อนจะปลูกต้นไม้

ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง มือใหม่ควรทำความเข้าใจ ก่อนจะปลูกต้นไม้

20 ธันวาคม 2023
339   0

ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง มือใหม่ควรทำความเข้าใจ ก่อนจะปลูกต้นไม้

ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง

ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง


หลักการในการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

เป็นแนวคิดของการผสมผสานการอนุรักษดิน น้ำ และการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ควบคู่ไปกับความต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการบุกรุกทำลายป่าไม้ อันเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและส่งเสริมให้คนไทยรู้จักการนำทรัพยากรป่าไม้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสดในการดำเนินชีวิต

ป่า 3 อย่าว จำแนกออกได้ดังนี้

 • ป่าไม้ใช้สอย อาทิ ไม้ไผ่ ไม้โตเร็วอย่างสะเดา เป็นต้น
 • ป่าไม้กินได้ ได้แก่ไม้ผล และผักกินใบหรือกินหัวชนิดต่างๆ
 • ป่าไม้เศรษฐกิจ คือ ไม้ที่ปลูกไว้ขาย ไม่ว่าจะเป็นไม้เศรษฐกิจและไม่ที่ปลูกไว้ขายเนื้อไม้ เช่น ไม้สัก เป็นต้น

ประโยชน์ 4 อย่าง จำแนกออกได้ดังนี้

 • ประโยชน์ในการเป็นไม่ใช้สอย โดยนำมาสร้างบ้าน ทำเล้าเป็ด เล้าไก่ ด้ามจอบเสียม ทำหัตถกรรม หรือกระทั้งเป็นฟืนในการหงต้ม
 • ประโยชน์ในการเป็นอาหาร ทั้งพีซกินใบ กินผล กินหัว และเป็นยาสมุนไพร
 • ประโยชน์ในการเป็นแหล่งรายได้ของครัวเรือน เป็นพีชที่สามารถนำมาจำหน่ายได้ ซึ่งควรปลูกพีชหลากหลายชนิดเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องราคาตกต่ำและไม่แน่นอน
 • ประโยชน์ในการช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำ การปลูกพืชที่หลากหลายอย่างเป็นระบบ ช่วยสร้างสมดุลของระบบนิเวศในสวน ช่วยปกป้องผิวดินให้ฐมชื่น ดูดซับน้ำฝน และค่อยๆ ปลดปล่อยความชื้นสู่สวนเกษตรกรรม

เทคนิคการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

เพื่อให้การสร้างป่าได้ผลดีและมีระบบที่สมดุลเหมือนป่าธรรมชาติ ซึ่งจะชวยลดปัญหาเรื่องของโรคและแมลงศัตรูพีช และช่วยประหยัดต้นทุนในการจัดการ ประกอบด้วย พันธุพีชที่หลากหลาย โดยการแบ่งป่าออกเป็น 5 ระดับ ตามชั้นความสูงของต้นไม้และระบบนิเวศของป่าดังนี้

 • ไม้ระดับสูง อาทิ ตะเคียน ยางนา มะค่าโมง สะตอ มะพร้าว ฯลฯ
 • ไม้ระดับกลาง อาทิ ผักหวานป่า ติ้ว พลู กำลังเสือโคร่ง กล้วย ฯลฯ
 • ไม้พุ่มเตี้ย อาทิ ผักหวานบ้าน มะนาว พริกไทย,ย่านาง,เสาวรส ฯลฯ
 • ไม้เรียดิน อาทิ หน้าวัว ผักเสี้ยน มะเขือเทศ สะระแหน่งย ฯลฯ
 • ไม้หัวใต้ดิน อาทิ ตะไคร้มิ้น ไพล เผือก มัน บก กลอย ฯลฯ

ข้อคำนึงในการปลูกป่า 3 อย่าง

 • การปลูกช่วงแรกควรเลือกปลูกไม้บิกนำ เช่น แค มะธุม สะเดา กล้วย อ้อย ไผ่ ข้าวและพืชผัก ทั้งนี้ เพราะเป็นพีชอาหารและไม่ใช้สอยเล็กๆน้อยๆ ที่โตและให้ผลผลิตเร็ว สามารถคลุมดินและดูดซับความชุมชื้น โดยควรเน้นปลูกพีชกินได้ ที่โตไวเพื่อเป็นแหล่งอาหารและไม้ใช้สอย
 • ไม้ปลูกเพื่ออยู่อาศัย หรือไม้เศรษฐกิจขนาดใหญ่ หรือไม้ระดับสูงควรปลูกในปีที่ 2
 • ไม้สมุนไพร ส่วนใหญ่จะเป็นไม้พุ่มเตี้ย ไม้เรียดิน และไม้หัวใต้ดินมักจะเจริญเติบโตได้ดีในที่ร่มและร่มรำไร
 • นาข้าวควรเลือกทำในพื้นที่ให้หมาะสม สามารถให้ผลผลิตเพียงพอตลอดทั้งปี
 • ควรขุดร่องน้ำขนาดเล็กเพื่อเก็บน้ำและความชุมชื้นแก่ต้นไม้ อีกทั้งสามารถใช้เลี้ยงปลาเพื่อเป็นอาหาร และหมุนเวียนน้ำไปสู่บ่อขนาดใหญ่

หลัก 7 พอเพียง

 1. พออยู่ สามารถพึ่งตนเองด้านที่อยู่อาศัยได้
 2. พอกิน สามารถพึ่งตนเองเรื่องอาหารและยารักษาโรคได้
 3. พอใช้ สามารถพึ่งตนเองเรื่องรายจ่ายที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันได้
 4. พอร่มเย็นเป็นสูข สามารถมีความสุข อิ่มเอิบใจ กับสิ่งที่มีที่ทำได้
 5. พอพลังงานทดแทน ด้วยการปลูกอ้อยอินทรีย์ หรือพีชพลังงานอื่นๆ ร่วมกับป่า 3 อย่าง ร้อยละ 70
 6. พอพัฒนาคน
 7. มีข้อมูลและสื่อลารสู่สาธารณะที่พอเพียง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านบุญ (นายบุญถม ทาปุย)
บทความอื่นที่น่าสนใจ